Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia poradnictwa i wsparcia psychologa dla uczestniczek/uczestników Programu Aktywizacja i Integracja w postaci zajęć grupowych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć z zakresu "Poradnictwa i wsparcia psychologa" dla 10 uczestniczek/uczestników Programu Aktywizacji i Integracji (PAI)

Do pobrania zaproszenie raz z formularzem ofertowym :

Zaproszenie do składania ofert.PDF

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skepem zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z niepełnosprawnością oraz/lub osoby dorosłej niepełnosprawnej z terenu miasta i gminy Skępe (w miejscu jego/jej zamieszkania).

Zapytanie ofertowe MGOPS Skępe.doc

Załącznik do zapytania - formularz ofertowy.doc

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka niepełnosprawnego z terenu miasta i gminy Skępe (w miejscu jego zamieszkania).

 

Zapytanie ofertowe na usługi specjalistyczne MGOPS Skępe.pdf

Załącznik do zapytania - formularz ofertowy.doc

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby dorosłej z niepełnosprawnością z terenu miasta i gminy Skępe (w miejscu zamieszkania)

Zapytanie ofertowe MGOPS Skępe.doc

Załącznik do zapytania - formularz ofertowy.doc

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem, informuje o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz o ponownej ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 4 zamówienia-kurs pn. "Opiekun dziecięcy" dla 7 osób. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem, jako Zamawiający w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro, przeprowadzam w formie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego pn.: „Jestem aktywny – czuję się pewniej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia dla części nr 4 - BIP.PDF

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępownia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi w 2014r. zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego pn. "Jestem aktywny czuję się pewniej", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi transportowej w ramach organizowanej wycieczki do Gdańska dla uczestniczek/uczestników (wraz z otoczeniem) projektu systemowego pn.: "Jestem aktywny - czuję się pewniej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

 

 

Miejsko-Gminny Ośrdek Pomocy Społecznej w Skępem zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi transportowej w ramach organizowanej wycieczki do Gdańska dla uczestniczek/uczestników  projektu systemowego pn.: "Jestem aktywny - czuję się pewniej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

MGOPS_Skepe_-_zapytanie_ofertowe_-_usługa_transportowa.pdf

formularz cenowy dla zapytania ofertowego w ramach usługi transportowej.doc

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego pn.:  Jestem aktywny – czuję się pewniej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do pobrania:

 

Zapytanie ofertowe MGOPS Skępe na 2014 rok.pdf

 

zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego - opis przedmiotu zamówienia.doc

 

zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz oferty.doc

 

zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego - wykaz zrealizowanych zamówień.doc

 

zalacznik nr 4 do zapytania ofertowego - wykaz osób ucz. w zamówieniu.doc

 

zalacznik nr 5 do zapytania ofertowego - istotne_postanowienia_umowy.doc

 
1 do 10 z 34